ผึ้งสนับสนุนโครงการต่อเนื่องของ English Cloud Classroom


ล่าสุด “น้ำมันปาล์มตราผึ้ง” ร่วมกับบริษัทฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด และ โรงเรียนมารีวิทย์ ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้ “โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อน้องผ่านระบบออนไลน์ (English Cloud Classroom)” ในปี พ.ศ. 2567 มาอย่างต่อเนื่อง ณ โรงเรียนบ้านโคกเพชรและโรงเรียนบ้านคลอง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ

  • เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนและครูให้สนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน เทียบเท่ากับนักเรียนในเมืองใหญ่ๆ
  • มีความกล้าในการแสดงออก
  • มีการพัฒนาการใช้คำศัพท์และประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ
  • และให้นักเรียนได้เกิดทักษะการฟัง การพูด และการอ่าน ไปพร้อมๆ กัน

กิจกรรมและการเรียนรู้ภายใต้โครงการนี้มุ่งเน้นการสื่อสารแบบสองและการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียนและครูเป็นสำคัญ อาทิเช่น เกม Freeze เกมเรียนรู้รูปทรงต่างๆ เกมสะกดและทายคำศัพท์ การเล่าและฟังนิทานภาษาอังกฤษ รวมไปถึงการทำอาหารกลางวันทานร่วมกัน และแจกกระเป๋าที่ระลึก เป็นต้น

อย่างไรก็ตามโครงการนี้ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องโดยคาดหวังให้นักเรียนในชนบทมีโอกาสได้เรียนรู้และมีความสามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อต่อยอดอาชีพในอนาคตของตนเอง

“น้ำมันปาล์มตราผึ้ง” โดยกลุ่มปาล์มธรรมชาติ ขอร่วมส่งเสริมเพื่อสืบสานคุณค่าแห่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของการ “กินดี อยู่ดี สุขภาพดี” ของคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง

Similar Posts