บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด

หยั่งรากสู่การเติบโตแบบยั่งยืน

          บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน

          ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้บุกเบิกสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับตลาด น้ำมันปาล์มของไทยในระดับภูมิภาคและระดับโลก เราไม่เพียงส่งเสริมอาชีพการปลูกปาล์มอย่างยั่งยืนโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน แต่ยังมุ่งมั่นยกระดับตลาดน้ำมันปาล์มในประเทศด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนากระบวนการผลิต โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลธรรมชาติให้กับโลก ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและคงคุณค่าทางโภชนาการจากธรรมชาติสูงสุดให้กับลูกค้าทั้งกลุ่มธุรกิจและผู้บริโภคทั่วไป

ความสำเร็จบนเส้นทางธุรกิจของ กลุ่มปาล์มธรรมชาติ

2542

          เริ่มต้นธุรกิจในเครือ "กลุ่มธรรมชาติ" ด้วยการก่อตั้ง บริษัท ปาล์มน้ำมันธรรมชาติ จำกัด เพื่อดำเนินกิจการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี


2545

          ก่อตั้ง บริษัท ปาล์มน้ำมันธรรมชาติ (ชุมพร) จำกัด ซึ่งต่อมาในปี 2553 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด" เพื่อดำเนินกิจการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบแห่งที่สองในจังหวัดชุมพร


2548

          ริเริ่มนำน้ำเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นไบโอแก๊ส (Biogas) เพื่อใช้เป็นพลังงานหมุนเวียนในการกลั่นน้ำมัน โดยจัดทำระบบบำบัดด้วยวิธีทางชีวภาพจากการนำเทคโนโลยีของเดนมาร์กมาประยุกต์ใช้ ทั้งยังนำไบโอแก๊สส่วนที่เหลือไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยได้รับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้าจากกระทรวงพลังงานเป็นรายแรกของประเทศ


2550

          เปิดโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มที่จังหวัดชุมพร
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตรา "ผึ้ง" เพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มสำหรับบริโภค


2551

          ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาล (HALAL) จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และเปิดโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่จังหวัดชุมพร


2552

          ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008


2553

          ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานระบบการผลิตอาหารปลอดภัย (HACCP) และมาตรฐานโคเชอร์ (KOSHER)
ขยายศักยภาพโดยเปิดโรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ


2554

          เดินเครื่องโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัดชุมพร โดยนำทะลายปาล์มที่เหลือจากการผลิตมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในโรงกลั่น


2556

          โรงกลั่นได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน (Roundtable for Sustainable Palm Oil: RSPO) ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มตรา "ผึ้ง" ได้รับอนุมัติให้ใช้ฉลาก "คาร์บอน ฟุตพริ้นท์" (Carbon Footprint) โดยการรับรองขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ยืนหยัดเคียงคู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

          พลังที่ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มปาล์มธรรมชาติมาจากจุดยืนที่ต้องการเห็นชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และเจตนารมณ์ที่จะมีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

พัฒนาชุมชน

          นอกจากสร้างงานและรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชนด้วยการจ้างงาน ส่งเสริมอาชีพการปลูกปาล์มน้ำมัน และรับซื้อผลิตผลในราคาที่สมเหตุสมผลแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความรู้แก่ชุมชนในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และเพาะเห็ดจากทะลายปาล์มเป็น อาชีพเสริม ตลอดจนร่วมสืบสานกิจกรรมชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชน การส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและกีฬา หรือการจัดสรรงบสนับสนุนการสร้างสาธารณสมบัติและสาธารณูปโภคให้แก่ชุมชน

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

          บริษัทฯ ได้ริเริ่มนำน้ำเสียจากโรงงานมาผลิตเป็น 'ไบโอแก๊ส' (Biogas) และผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งไม่เพียงช่วยลดการใช้น้ำมันเตาซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัด รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซมีเทนและก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน แต่ยังช่วยขจัดปัญหากลิ่นรบกวนและบรรเทาปัญหาภาวะไฟฟ้าขาดแคลนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า จึงได้คิดค้นหาวิธีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทะลายปาล์มซึ่งถือเป็นวัสดุเหลือใช้จากการผลิต โดยนำไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับเพาะปลูกและแปรรูปเป็นชีวมวลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงกลั่น

          กระบวนการผลิตดังกล่าวช่วยลดต้นทุนทางพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีค่า "คาร์บอน ฟุตพริ้นท์" (Carbon Footprint) อยู่ในระดับต่ำมาก การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มปาล์มธรรมชาติจึงเท่ากับเป็นการช่วยลดมลพิษและลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

pdf-icon-symbol-5 ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์บริษัทในรูปแบบ PDF

Sharing

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail