บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด

หยั่งรากสู่การเติบโตแบบยั่งยืน

          บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน

          ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้บุกเบิกสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับตลาด น้ำมันปาล์มของไทยในระดับภูมิภาคและระดับโลก เราไม่เพียงส่งเสริมอาชีพการปลูกปาล์มอย่างยั่งยืนโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน แต่ยังมุ่งมั่นยกระดับตลาดน้ำมันปาล์มในประเทศด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนากระบวนการผลิต โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลธรรมชาติให้กับโลก ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและคงคุณค่าทางโภชนาการจากธรรมชาติสูงสุดให้กับลูกค้าทั้งกลุ่มธุรกิจและผู้บริโภคทั่วไป

ความสำเร็จบนเส้นทางธุรกิจของ กลุ่มปาล์มธรรมชาติ

2542

          เริ่มต้นธุรกิจในเครือ “กลุ่มธรรมชาติ” ด้วยการก่อตั้ง บริษัท ปาล์มน้ำมันธรรมชาติ จำกัด เพื่อดำเนินกิจการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี


2545

          ก่อตั้ง บริษัท ปาล์มน้ำมันธรรมชาติ (ชุมพร) จำกัด ซึ่งต่อมาในปี 2553 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด” เพื่อดำเนินกิจการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบแห่งที่สองในจังหวัดชุมพร


2548

          ริเริ่มนำน้ำเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นไบโอแก๊ส (Biogas) เพื่อใช้เป็นพลังงานหมุนเวียนในการกลั่นน้ำมัน โดยจัดทำระบบบำบัดด้วยวิธีทางชีวภาพจากการนำเทคโนโลยีของเดนมาร์กมาประยุกต์ใช้ ทั้งยังนำไบโอแก๊สส่วนที่เหลือไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยได้รับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้าจากกระทรวงพลังงานเป็นรายแรกของประเทศ


2550

          เปิดโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มที่จังหวัดชุมพร
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตรา “ผึ้ง” เพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มสำหรับบริโภค


2551

          ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาล (HALAL) จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และเปิดโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่จังหวัดชุมพร


2552

          ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008


2553

          ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานระบบการผลิตอาหารปลอดภัย (HACCP) และมาตรฐานโคเชอร์ (KOSHER)
ขยายศักยภาพโดยเปิดโรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ


2554

          เดินเครื่องโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัดชุมพร โดยนำทะลายปาล์มที่เหลือจากการผลิตมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในโรงกลั่น


2556

          โรงกลั่นได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน (Roundtable for Sustainable Palm Oil: RSPO) ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มตรา “ผึ้ง” ได้รับอนุมัติให้ใช้ฉลาก “คาร์บอน ฟุตพริ้นท์” (Carbon Footprint) โดยการรับรองขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)