พิธีมอบรางวัลชนะเลิศในโครงการ ‘ผึ้งทุนธรรมชาติ’ สร้างสรรค์อาหารกลางวัน เพื่อโภชนาการที่ดีและสุขภาพแข็งแรง

นางธิดารัตน์ ควรทรงธรรม กรรมการ บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด (แถวยืนที่ 6 จากซ้าย)ร่วมกับนายอวยชัย สุขแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุข (แถวยืนที่ 5 จากซ้าย) และนางทิวาพร  จันอาภา นายก อบต.ครน (แถวยืนที่ 4 จากซ้าย) ร่วมมอบเงินทุนรางวัลพร้อมโล่ห์เกียรติคุณให้แก่โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี ชนะเลิศ โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง รองชนะเลิศอันดับ 1 และโรงเรียน บ้านน้ำฉา รองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการ “ผึ้งทุนธรรมชาติ” ปีที่ 1

d34ff76ddb677439b2a85ad24cde859a

          โครงการ “ผึ้งทุนธรรมชาติ” อาหารกลางวันในโรงเรียน โดยน้ำมันปาล์มตราผึ้ง เพื่อเผยแพร่และรณรงค์ให้เยาวชนระดับชั้น ป.6 – ม.3  มีโอกาสใช้ความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์สร้างแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการที่ดี โดยเลือกใช้ทุนธรรมชาติหรือทรัพยากรอื่นๆ ในท้องถิ่นของตนมาปรับใช้และจัดการให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดเพื่อคุณภาพชีวิตที่และสุขภาพดี โดยเริ่มที่จังหวัดชุมพร ในปีนี้เป็นปีแรก

Similar Posts