บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด มอบทุนการศึกษา ในโครงการ “ทุนธรรมชาติ” ประจำปี 2560

ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทาง บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด ได้รับเกียรติจาก นายชาญ เสมสวัสดิ์ นายอำเภอสวี เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “ทุนธรรมชาติ” ให้กับนักเรียนที่เรียนดี และมีความประพฤติดี ณ โรงเรียนครนวิทยา

นายโกวิท ควรทรงธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด เปิดเผยว่า โครงการ “ทุนธรรมชาติ” จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ช่วยผลักดันให้นักเรียนมีความมานะพยายาม มุ่งมั่นในการศึกษา ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช่จ่ายของผู้ปกครอง และนำมาซึ่งเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ โดยโครงการนี้ ได้ดำเนินการมาแล้ว 13 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยที่ทางบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสานต่อนโยบายนี้ อย่างต่อเนื่องทุกปี

จุดเริ่มต้นของโครงการในช่วงปีแรกนั้น ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในตำบลครนทั้งหมด 8 โรงเรียน และขยายพื้นที่มอบให้กับโรงเรียนในตำบลวิสัยในปี พ.ศ. 2555 จนมาถึงปัจจุบันนี้ ในปี พ.ศ. 2560 ทางบริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาทั้งหมด 13 โรงเรียน เป็นจำนวน 96 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204,000 บาท

Similar Posts