บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด มอบทุนการศึกษา ในโครงการ “ทุนธรรมชาติ” ประจำปี 2561

ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ทาง บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด ได้รับเกียรติจาก นายปกาสิต พรประสิทธิ์ นายอำเภอสวี เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “ทุนธรรมชาติ” ให้กับนักเรียนที่เรียนดี และมีความประพฤติดี ณ โรงเรียนครนวิทยา

นายโกวิท ควรทรงธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด เปิดเผยว่า โครงการ “ทุนธรรมชาติ” จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ช่วยผลักดันให้นักเรียนมีความมานะพยายาม มุ่งมั่นในการศึกษา ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช่จ่ายของผู้ปกครอง และนำมาซึ่งเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ โดยโครงการนี้ ได้ดำเนินการมาแล้ว 13 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยที่ทางบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสานต่อนโยบายนี้ อย่างต่อเนื่องทุกปี

จุดเริ่มต้นของโครงการในช่วงปีแรกนั้น ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในตำบลครนทั้งหมด 8 โรงเรียน และขยายพื้นที่มอบให้กับโรงเรียนในตำบลวิสัยใต้ในปี พ.ศ. 2555 มีโรงเรียนที่ได้รับทุนเพิ่มอีก 4 โรงเรียน และเพิ่มโรงเรียนประจำอำเภออีก 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนสวีวิทยา จนมาถึงปัจจุบันนี้ ในปี พ.ศ. 2561 ทางบริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาทั้งหมด 12 โรงเรียน เป็นจำนวน 90 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 192,000 บาท

Similar Posts